فروش هتل

Blog Images

فروش هتل

نمایش تعداد قراردادهای ثبت شده بر روی هر یک از هتل های موجود در سیستم و نمایش جزییات مربوط به فروش هر هتل شامل اولین و آخرین ورود به هتل ،تعداد اقامت و... باقی جزییات مربوط به هتل داخل نرم افزار پیاده سازی گردید .