نسخه Ultimate

نسخه Ultimate

نمایش و فروش آنلاین محصولات، هتل های ویژه، تورلحظه آخری و ... . تعیین محدودیت زمانی جهت پرداخت مبلغ، پرداخت از طریق شبکه شتاب، تحویل آنلاین مدارک از جمله ابزارهایی است که در این نسخه از برنامه ارائه می گردد

امکانات و خدمات قابل ارائه در نسخه Ultimate