تاییدمالی خرید کارگزار

  • خانه
  • تاییدمالی خرید کارگزار

تاییدمالی خرید کارگزار


هر زمان کاربر سند خرید خود را ثبت کند، سند مربوطه به واحد حسابداری ارسال میگردد(عملیات مالی) و حسابدار میتواند سند مربوط به خرید را تایید یا ابطال کند.

گالری عکس

تاییدمالی خرید کارگزار

گالری عکس تاییدمالی خرید کارگزار