تایید مالی طرف قرارداد

  • خانه
  • تایید مالی طرف قرارداد

تایید مالی طرف قرارداد


زمانی که کاربر رسید دریافتی یا استرداد مبلغی را بابت قرارداد(فروش) خود ثبت میکند این سند درون نرم افزار ارسال میشود به واحد حسابداری (عملیات مالی) و حسابدار از طریق این بخش میتواند اقدام به تایید یا ابطال رسید مالی کند.

گالری عکس

تایید مالی طرف قرارداد

گالری عکس تایید مالی طرف قرارداد