عملیات و گزارشات مالی

  • خانه
  • عملیات و گزارشات مالی

عملیات و گزارشات مالی


بخش مالی در آی تور به چند گروه مختلف تقسیم میشود این گروه بندی ها شامل 4 بخش کلی میشوند کاربری مالی-عملیات مالی-گزارشات مالی و تعاریف مالی ... کاربری مالی شامل ... عملیات مالی ... گزارشات مالی ... تعاریف مالی ...