تایید مالی پرداخت خرید کارگزار

  • خانه
  • تایید مالی پرداخت خرید کارگزار

تایید مالی پرداخت خرید کارگزار


زمانی که کاربر درخواست پرداخت خرید یا استرداد مبلغی را بابت قرارداد خود جهت خرید از کارگزار مربوطه ارسال کند واحد حسابداری از طریق این بخش میتواند اقدام به تایید و ابطال خرید کند.

گالری عکس

تایید مالی پرداخت خرید کارگزار

گالری عکس تایید مالی پرداخت خرید کارگزار