اضافه شدن امکانات امنیتی ویژه به نرم افزار

  • خانه
  • اضافه شدن امکانات امنیتی ویژه به نرم افزار
Blog Images

اضافه شدن امکانات امنیتی ویژه به نرم افزار

هم اکنون میتوانید دسترسی کاربران را براساس زمان اتصال یا ورود به برنامه محدود نمایید و محدودیت سیستم متصل شده به نرم افزار را کنترل کنید بدین گونه که دسترسی کاربران را براساس دستگاه اتصال یا ورود به برنامه محدود نمایید.