ارسال در خواست

Blog Images

ارسال در خواست

در بروز رسانی جدیدT نسخه :30.0.01331 قابلیتی به نرم فزار اضافه گردید که کاربران بتوانند از داخل نرم افزار با تیم پشتیبانی آی تور ارتباط برقرار کنند بدیهی است در خواست های ارسال شده از طریق این راه مورد توجه قرار خواهد گرفت و طرق دیگر رسمیت نخواهد داشت

در خواست های خود را برای ما از طریق نرم افزار ارسال کنید